Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pre všetky účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

  • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
  • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
  • vedenie analytickej evidencie
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Cenník

Základná sadzba za spracovanie podvojného účtovníctva je 150,- EUR za mesiac do 100 účtovných položiek. Za každú ďalšiu účtovnú položku si účtujeme 1,00 EUR za položku. Cena za zostavenie účtovnej závierky je vo výške jedno až dvojnásobku priemernej mesačnej fakturácie v závislosti na zložitosti. V prípade menšieho alebo väčšieho počtu položiek je možné dohodnúť sa na individuálnych podmienkach. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Naše služby

Podvojné
účtovníctvo

Vedenie hlavnej knihy, vedenie účtovného denníka, analytickej evidencie, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov.

Jednoduché
účtovníctvo

Vedenie peňažného denníka, vedenie poklad. knihy, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, vedenie evidencie majetku.

Mzdy a
personalistika

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov, spracovanie miezd.