Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Našim klientom poskytujeme okrem vedenia účtovníctva taktiež služby v oblasti miezd a personalistiky v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Ide predovšetkým o:

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov spracovanie miezd
 • výplatné listiny, výplatné pásky, rekapitulácie
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistného a odvodov dane
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovoleniek
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru


Našim klientom zabezpečujeme pomoc pri nástupe a odchode zamestnancov, komunikáciu s úradmi a inštitúciami a poskytujeme nepretržitú podporu v prípade potreby riešenia mzdových otázok


Cenník

Za vedenie kompletnej mzdovej agendy vrátanie prihlásenia a odhlásenia zamestnanca si účtujeme 15,- EUR bez DPH za jedného zamestnanca na jeden mesiac. V prípade väčšieho počtu zamestnancov Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Naše služby

Podvojné
účtovníctvo

Vedenie hlavnej knihy, vedenie účtovného denníka, analytickej evidencie, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov.

Jednoduché
účtovníctvo

Vedenie peňažného denníka, vedenie poklad. knihy, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, vedenie evidencie majetku.

Mzdy a
personalistika

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov, spracovanie miezd.