Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pre podnikateľov - fyzické osoby ponúkame služby v oblasti jednoduchého účtovníctva a to predovšetkým

  • vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov)
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vedenie ostatných účtovných kníh
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku a záväzkoch) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Cenník

Základná sadzba za spracovanie jednoduchého účtovníctva je 75,- EUR za mesiac do 100 účtovných položiek pre neplatcov DPH a 140,- EUR za mesiac do 100 účtovných položiek pre platcov DPH. Za každú ďalšiu účtovnú položku si účtujeme 1,00 EUR. Cena za zostavenie účtovnej závierky v systéme jednoduchého účtovníctva je vo výške priemernej mesačnej fakturácie. V prípade menšieho alebo väčšieho počtu položiek je možné dohodnúť sa na individuálnych podmienkach. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Naše služby

Podvojné
účtovníctvo

Vedenie hlavnej knihy, vedenie účtovného denníka, analytickej evidencie, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov.

Jednoduché
účtovníctvo

Vedenie peňažného denníka, vedenie poklad. knihy, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, vedenie evidencie majetku.

Mzdy a
personalistika

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov, spracovanie miezd.