TOBIÁŠ s.r.o. - Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva


Podvojné účtovníctvo

Pre všetky účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

  • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
  • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
  • vedenie analytickej evidencie
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Cenník

Základná sadzba za spracovanie podvojného účtovníctva je 130,- EUR za mesiac do 100 účtovných položiek. Za každú ďalšiu účtovnú položku si účtujeme 0,90 EUR za položku. Cena za zostavenie účtovnej závierky je dvojnásobok priemernej mesačnej fakturácie. V prípade väčšieho počtu položiek je možné dohodnúť sa na individuálnych podmienkach. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.